image1 image2 image3 image4 image5
"Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ".
                                                                                                                        Luật sư Ngô Ngọc Trai
 

Mẫu Giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

 

-         Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

-         Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

 

…………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có:

I/ Bên ủy quyền:.........................................................................................................................

Địa Chỉ:.........................................................................................................................................

Số CMND/Giấy ĐKKD:......... Nơi cấp :.................................... Ngày cấp :..................................

Quốc tịch:

II/ Bên được ủy quyền:.............................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Số CMND/Giấy ĐKKD:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp

Điện thoại:...................................................... Fax:........................................................................

Quốc tịch:

III/ Nội dung ủy quyền:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

IV. Cam kết:

 - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

 - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.

 

 

Bên ủy quyền

 (Chữ ký, họ tên, con dấu)

Bên được ủy quyền

 (Chữ ký, họ tên, con dấu)

 

 

Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền