image1 image2 image3 image4 image5
"Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ".
                                                                                                                        Luật sư Ngô Ngọc Trai
 

Mẫu Biên bản họp công ty

 

CÔNG TY …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------

            Số:            /BB –

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

                       

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

 

(V/v …………. )

 

            Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày ………………..tại Công ty …………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………….. cấp ngày ……………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp …………………

Nội dung, chương trình họp: ………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự: ………………………………………………………………

Chủ toạ: ………………………….. Thư ký: ………………………………………………

Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………….

Các quyết định được thông qua: ………………………………………………………

Biểu quyết:

-       Số phiếu tán thành: ……………….% số phiếu

-       Số phiếu không tán thành: ……………. phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên